White Serge Roche Style Pagoda Mirror

White Serge Roche Style Pagoda Mirror